2000 ล้าน !

งบประมาณตั้งธนาคารพุทธ

 

ขอรัฐบาลครึ่ง อีกครึ่งขอบริจาค

ส่วนวัดที่มีเงินมหาศาลหลายพันล้านบาทนั้น เงียบฮ่ะ !

 

 

ภาพการประชุมยกร่างกฎหมายธนาคารพุทธฯครั้งล่าสุด

ที่อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา

 

แจงร่าง 'กม.ธนาคารพุทธ' เสร็จแล้ว

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานกองทุนพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า คณะทำงานกองทุนพระพุทธศาสนาฯ ได้ร่างพ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ว และได้เสนอไปยังนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไป และจะมีการนำร่างพ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนา แจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมด้วย โดยร่างพ.ร.บ.นี้จะมีทั้งหมด 63 มาตรา มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้เป็นแหล่งทุนในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นหลัก ไม่มุ่งเน้นในเชิงธุรกิจเท่ากับธนาคารทั่วไป ทั้งยังจะมีการพิจารณาปล่อยเงินกู้ให้ผู้ที่มีคุณธรรม ศีลธรรม ซึ่งจะมีการใช้ทุนประเดิมในการจัดตั้ง 2,000 ล้านบาท แยกเป็นทุนจากรัฐบาล 1,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 1,000 ล้านบาท จะใช้วิธีการขอรับบริจาค ทั้งนี้ การดำเนินงานของธนาคารพระพุทธศาสนาจะเน้นช่วยเหลือคนรากหญ้า ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ รวมทั้งต้องการให้พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนมีแหล่งเงินทุนในการนำไปอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง หากวัดบางแห่งไม่มีงบฯ ในการบูรณะ พัฒนาวัดก็จะได้มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนอย่างชัดเจน แต่จะไม่แย่งลูกค้าของธนาคารแห่งอื่นๆ อย่างแน่นอน

 

 

ข่าว : ข่าวสด
4
เมษายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264