ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

ตั้งพระเทพวีราภรณ์เป็นเจ้าคณะภาค 18

แทนพระพรหมจริยาจารย์
 

พระเทพวีราภรณ์ (นิมิต จิตตทันโต)

 

      นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ได้มีลิขิตที่ จญ.ต. 53/2551 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 แจ้งว่า ได้มีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมจริยาจารย์ วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนใต้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2551 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 18 ว่างลง จึงแต่งตั้ง พระเทพวีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 18 ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 18 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2551 และ พระเทพวีราภรณ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย

     เจ้าคณะใหญ่หนใต้จึงเสนอแต่งตั้ง พระเทพวีราภรณ์ (นิมิต จิตตทันโต) อายุ 72 พรรษา 51 วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รองเจ้าคณะภาค 18 และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 18 ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 18

     ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้ง พระเทพวีราภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 18 ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ 6 ข้อ 10 (1) (2) (4) และข้อ 11 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะใหญ่หนใต้แล้ว โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง พระเทพวีราภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 18
 

ข่าว : ข่าวสด
1 กรกฎาคม 2551

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264