ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

 

มจร.ปรับหลักสูตรบาลี

จบ ป.ธ.9 เรียนต่อ ด๊อกเตอร์ !

 

 

ว่าแต่ไม่ช้าไปเหรอต๋อย ?

มหิดลเขาเปิดไปหลายปีแล้วมิใช่เหรอ ?

 
      นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม รักษาการ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ได้ติดต่อมายังกองพุทธศาสนศึกษา เพื่อให้ร่วมการประชุมวิเคราะห์ร่างหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ หรือการเรียนบาลี ในระดับปริญญาเอก ซึ่งทางคณะกรรมการที่มี
พระพรหมโมลี รองอธิการบดีมหาจุฬาฯ เป็นประธานคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมีการหารือเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 18 ม.ค. ณ วัดพิชยญาติการาม ทั้งนี้ สำหรับการร่างหลักสูตรดังกล่าว เพื่อต้องการต่อยอดให้กับพระเณร ที่จบการศึกษาบาลีระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค ให้เป็นผู้แตกฉานคัมภีร์พระพุทธศาสนา และสามารถเผยแผ่ศาสนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะที่ผ่านมาถ้าจบบาลีเปรียญธรรม 9 ประโยคแล้ว จะไม่มีหลักสูตรเกี่ยวกับบาลีที่จะให้ศึกษาต่อ และที่สำคัญจะทำให้ไม่มีผู้สนใจเรียนบาลีอีก เพราะจากกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 กำหนดไว้ว่าผู้ที่เรียนจบบาลีเปรียญธรรม 3 ประโยค จะเทียบเท่ากับการจบการศึกษาในระดับ ม.6 จึงทำให้ไม่ค่อยมีผู้สนใจจะศึกษาต่อในประโยคที่สูงขึ้น เพราะจะนำวุฒิที่ได้ไปใช้ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญาตรี ซึ่งง่ายกว่าการเรียนบาลีจนให้ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ที่จะเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรี

      นายอำนาจกล่าวต่อว่า เมื่อหลักสูตรดังกล่าวผ่านการพิจารณาแล้ว คงจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการเทียบวุฒิใหม่ คือ จบเปรียญธรรม 3 ประโยค เท่ากับ ม.6 จบเปรียญธรรม 6 ประโยค ให้เท่ากับจบปริญญาตรี จบเปรียญธรรม 8 ประโยคให้เท่ากับปริญญาโท ซึ่งจะสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ 1.เสนอให้ปรับแก้กฎกระทรวง 2.อาศัยอำนาจของมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ในด้านภาษาบาลี ที่มีวุฒิถึงระดับปริญญาเอก

 

ข่าว : ข่าวสด
17 มกราคม 2551

 


       
     

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264