LAST UPDATE : NOVEMBER 28 2014  07:00 A.M. PACIFIC TIME

 

 

หมายเหตุอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

บทบาทและหน้าที่ของพระพรหมสุธี

ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
ในการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา

31 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2557

 

กดที่ภาพเพื่ออ่าน

 


 

ประมวลข่าวเจ้าคุณเสนาะ

 


 

โปรดเกล้าฯแล้ว !

พระราชาคณะ 57

ตรงตามโผเป๊ะ

 

อันดับ รายนาม-วัด เลื่อน/ตั้งเป็น
     
01 พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์
02 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พระมหาโพธิวงศาจารย์
03 พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ พระพรหมกวี
04 พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม พระพรหมเวที
05 พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ พระพรหมเสนาบดี
06 พระเทพรัตนมุนี (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ) วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี
07 พระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวณฺณสิริ) วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ พระธรรมเสนาบดี
08 พระเทพปริยัตยจารย์ (จัด โกวิโท) วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ พระธรรมปริยัติโสภณ
09 พระเทพมงคลรังษี (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ พระธรรมมงคลเจดีย์
10 พระราชพิพัฒนโกศล (โกศล มหาวีโร) วัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ พระเทพประสิทธิมนต์
11 พระราชวชิราภรณ์ (สีนวล วชิรปญฺโญ) วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ พระเทพวีราภรณ์
12 พระราชภาวนาวราจารย์ (บุญมา ปุญฺญาภิรโต) วัดชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ พระเทพภาวนาวิกรม วิ.
13 พระราชปริยัตโยดม (โอภาส โอภาโส) วัดจองคำ ลำปาง พระเทพปริยัติมงคล
14 พระราชวรธรรมโกศล (แฉล้ม เขมปญโญ) วัดชัยมงคล สงขลา พระเทพสุธรรมญาณ
15 พระราชธรรมาภรณ์ (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ) วัดกลาง สมุทรปราการ พระเทพสมุทรมุนี
16 พระราชปัญญาโสภณ (สุรชัย สุรชโย) วัดสระเกศ กรุงเทพฯ พระเทพรัตนมุนี
17 พระสิริชัยโสภณ (ณรงค์ ปภสฺสรวํโส) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ พระราชสุรวาที
18 พระศรีสิทธิเมธี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ) วัดสวนดอก เชียงใหม่ พระราชรัชมุนี
19 พระวิสุทธิพงษ์เมธี (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี) วัดเศวตฉัตร กรุงเทพฯ พระราชพิพัฒนโกศล
20 พระเกศีวิกรม (กอง ติกฺขวีโร) วัดโพธาราม นครสวรรค์ พระราชพุทธิเมธี
21 พระประสิทธิสุตคุณ (ฉลอง สุภาจาโร) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ พระราชธรรมาภรณ์
22 พระสิรินันทเมธี (พิชิตชัย อภิชโย) วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพฯ พระราชปํญญาโสภณ
23 พระกิตติสารมุนี (สมพงษ์ ฐิตวํโส) วัดชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) พระราชวัชราภรณ์
24 พระสุธีวราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ) วัดพุทธฉาย สระบุรี พระราชธีราภรณ์
25 พระอมรเมธี (สุนทร สุนฺทรเมธี) วัดตากฟ้า นครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน
26 พระปริยัติวรากร (ทองสุข ฉนฺนธมฺโม) วัดคฤหบดี กรุงเทพฯ พระราชสิทธิมงคล
27 พระสุธีธรรมาภรณ์ (สุรเดช รกฺขิตญาโณ) วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ พระราชวชิราภรณ์
28 พระพิศาลศาสนกิจ (เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอดุลฐานะจาโร สุรินทร์ (ธ) พระราชวิสุทธิมุนี วิ.
29 พระบวรปริยัติกิจ (เพชร สุวิชาโน) วัดสว่างสุวรรณาราม นครพนม พระราชสิริวัฒน์
30 พระภัทรธรรมสุธี วัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพฯ (ธ) พระราชวินยาภรณ์
31 พระโสภณสุตาลงการ (ไสว สุขวโร) วัดบัวขวัญ นนทบุรี พระราชนันทมุนี
32 พระโสภณธรรมวาที (ธนันท์ชัย ขนฺติโก) วัดบางนานอก กรุงเทพฯ พระราชรัตนโสภณ
33 พระสุธีปริยัติธาดา (ชลอ ปิยาจาโร) วัดธรรมามูล ชัยนาท พระราชปริยัติสุธี
34 พระชินวงศ์เวที (อาชว์ อาชวปเสฏฺโฐ) วัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ (ธ) พระราชสารสุธี
35 พระวิสุทธิธรรมคณี (สมใจ ชินปุตฺโต) วัดท่าเรือ ภูเก็ต พระราชสิริมุนี
36 พระสุวรรณวรมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม) วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ พระราชธรรมมุนี
37 พระสุธีพรหมคุณ (สวาท สุภาจาโร) วัดพราหมณี นครนายก พระราชพรหมคุณ
38 พระครูศีลพัฒนชัย (เบี้ย จนฺทสีโล) วัดสระไม้แดง ชัยนาท พระชัยนาทมุนี
39 พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.9 วัดตะพานหิน พิจิตร พระศรีวิกรมมุนี
40 พระมหาเชิดชัย กตปุญโญ ป.ธ.9 วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระเมธีวราภรณ์
41 พระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี ป.ธ.9 วัดศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย พระศรีญาณวงศ์
42 พระมหาวิมาน กนฺตสีโล ป.ธ.8 วัดปากน้ำ อุบลราชธานี พระศรีวิสุทธิมุนี
43 พระครูปริยัติกิจ (พรหมา พฺรหฺมจารี) วัดกลาง มหาสารคาม พระมงคลปริยัติคุณ
44 พระครูวิมลกิตติสุนทร (วิชาญ กิตฺติปญฺโญ) วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่ พระโกศัยเจติยานุรักษ์
45 พระครูโอภาสบุญวัฒน์ (แจ่ม กตปุญฺโญ) วัดเขาสำเภาทอง ระยอง พระญาณรังสี
46 พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ ฐานสิริ) วัดมิ่งเมือง น่าน พระสุนทรมุนี
47 พระครูสุทธิวรญาณ (คำปอน สุทฺธิญาโณ) วัดสุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) พระวินัยโมลี
48 พระครูโสภิตจันทสาร (ประเวศ จนฺทสาโร) วัดไตรภูมิ บึงกาฬ พระบวรปริยัติกิจ
49 พระครูศรีปริยัตยากร (จิตติ สุภาจาโร) วัดพระธาตุคีรีเขต พังงา พระสิริธรรมาจารย์
50 พระครูศรีกิตติสุนทร (วีระ มหาวีโร) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี พระวิสุทธิพงษ์เมธี
51 พระครูกิตติสารสุมณฑ์  (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน) วัดศรีสุทธาวาส นครราชสีมา (ธ) พระภัทรธรรมสุธี
52 พระครูสังฆกิจโสภณ (ประวิทย์ อกิญฺจโน) วัดหนองจรเข้ ปราจีนบุรี (ธ) พระปราจีนมุนี
53 พระครูบวรสิกขการ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ) วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพฯ พระสิริชัยโสภณ
54 พระมหาสนธิ์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ พระอมราภิรักขิต
55 พระมหาประจักษ์ เขมกาโม ป.ธ.9 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ พระกิตติสารมุนี
56 พระมหาวีระชัย ตนฺติปาโล ป.ธ.9 วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระศรีปริยัติดิลก
57 พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (ประเสริฐ มนฺตเสวี) วัดพิชัยญาติฯ กรุงเทพฯ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.
58 พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (เชิดชัย สีลสมฺปนฺโน) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ (ธ) พระพระกิตติสารสุธี
59 พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (วรญฺญู วรญฺญู) วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ พระศรีสมโพธิ
60 พระครูสุนทรสิทธิการ (สุคนธ์ สุคนฺธธโร) วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ พระพุทธพยากรณ์
61 พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (ภิรมย์ อคฺคาภิรโม) วัดยานนาวา กรุงเทพฯ พระโสภณธรรมวาที
62 พระครูพิบูลสมณวัตร วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) พระอุดมสารโสภณ
63 พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ (บุญฤทธิ์) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ พระพิศิษฏ์วิหารการ
64 พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ วัดสะแก นครราชสีมา พระภาวนาประชานาถ วิ.
65 พระมหาจำนง วรวฑฺฒโน ป.ธ.9 วัดพังม่วง สุพรรณบุรี พระศรีธรรมคุณาธาร
66 พระมหาอุ้น ปณฺฑิโต ป.ธ.9 วัดใหญ่ศรีสุพรรณ กรุงเทพฯ พระศรีสุธรรมเมธี
67 พระมหาสนั่น ยสชาโต ป.ธ.9 วัดสังฆานุภาพ กำแพงเพชร พระศรีศากยวงศ์
68 พระมหาเชาว์ สารตฺถิโก ป.ธ.7 วัดศาลา นครราชสีมา พระพิศาลปริยัติการ
69 พระครูพิเศษเขมาจารย์ (ท้วม เขมจาโร) วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี พระสุวรรณสุมงคล
70 พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงค์ พระนครศรีอยุธยา พระภาวนาเขมคุณ วิ.
71 พระครูสิทธิพัฒนาภรณ์ (กิจจา สุเมโธ) วัดกระทุ่มแพ้ว ปราจีนบุรี พระสิทธิวีรานุวัตร
72 พระครูวิสุทธิปัญญาโสภณ (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) วัดท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน
73 พระมหาบุญทัม คุตฺตปุญฺโญ ป.ธ.9 วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ (ธ) พระสุธีวินยานุวัตร
     
 

พระราชาคณะในต่างประเทศ

 
74 พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร)
วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พระเทพมงคลวิเทศ
75 พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท)
วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา
พระราชมงคลรังษี
76 พระวิเทศธรรมกวี (ประเสริฐ กวิสฺสโร)
วัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พระราชธรรมวิเทศ
77 พระวิเทศโพธิคุณ (ผดุงพงษ์ สุวํโส) วัดปากน้ำญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น พระราชรัชวิเทศ
78 พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (มงคล มงฺคโล)
วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเสตต์ สหรัฐอเมริกา
พระภาวนาวชิรวิเทศ วิ.
79 พระครูวิเทศพรหมคุณ (วินัย ปุญฺญญาโณ) วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา พระวิเทศพรหมคุณ
80 พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ)
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ.
81 พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สุเทพ อกิญฺจโน) วัดไทยมคธ ประเทศอินเดีย พระวิเทศโพธิคุณ
82 พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ)
วัดพระธรรมกายเบลเยี่ยม ประเทศเบลเยี่ยม
พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ.
83 พระครูโสภิตจริยาภรณ์ วัดไทยเชตวัน มาเลเซีย พระโสภณจริยาภรณ์
84 พระครูวิเทศธรรมภาวนา (วิโรจน์ วิโรจโน) วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมันนี พระวิเทศภาวนาธรรม วิ.
85 พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (บัณฑิต วรปญฺโญ) วัดพระธรรมกายไทเป ไต้หวัน พระวิเทศธรรมาภรณ์

 

 

ถูลู่ถูกัง !

 

มจร.ประกาศรับสมัครพระธรรมทูต รุ่นที่ 21

ขณะคดีเจ้าคุณเสนาะยังไม่สะเด็ดน้ำ

 

 

อา..แบบนี้ท่านเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "The show must go on" นะครับ แต่จะโชว์สวยหรือโชว์ห่วยก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้า พูดเป็นภาษาบ้านเราก็คือ "หยุดไม่ได้" เพราะว่าปีงบประมาณมาถึงแล้ว ขืนหยุดงานก็หยุดเงิน ถึงแม้ว่า "ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ" คือ พระพรหมสุธี หรือเจ้าคุณเสนาะ ยังติดคดีความบานเบอะ ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจึงจะสิ้นสุด แต่ในเมื่อมหาเถรสมาคมไม่ยอมปลดหรือสั่งพักงานเจ้าคุณเสนาะ มันก็ทำอะไรไม่ได้ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. ซึ่งเป็นผู้น้อย ก็ต้องก้มหน้าทำงานไป แบบว่า หน้าที่ใครก็หน้าที่มัน คอยจับตาดูก็แล้วกันว่า ปีนี้เจ้าคุณเสนาะจะมีหน้าไปเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตหรือไม่ ขืนไปอาจจะโดนโห่ไล่ให้อาย

นึกไปก็เห็นใจท่านเจ้าคุณประยูรนะ อธิการบดี มจร. ก็อยากได้ เจ้าคณะภาค 2-กรรมการมหาเถรสมาคมก็อยากเป็น จับปลาสองมือ ผลงานมันจึงออกมาครึ่งน้ำครึ่งบกแบบนี้ไง วันก่อนก็เสียท่า ถูกคึกฤทธิ์หลอกไปออกรายการ "ชวนน้องท่องพุทธวจน" จนต้องถอนสายบัวกลางอากาศมาแล้ว เมาหมัดยังไม่ทันหาย วันนี้ต้องมา "กินน้ำใต้ศอก" เจ้าคุณเสนาะต่อไปอีก เฮ้อ เมื่อไหร่หนอใจของเธอจะ เรรวน ฯลฯ และนี่ไง คือสิ่งที่คุณเสนาะยืนยันว่า "การพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ของมหาเถรสมาคมทุกครั้ง บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์" เชื่อเหนาะสิ !

 

 

แข่งเรือแข่งพายพอแข่งได้
แต่แข่งบุญวาสนามันแข่งบ่ได้

จบ ป.9 + ปริญญาเอก อยู่วัดประยุร ได้เป็นลูกน้อง

จบ ป.6 + ปริญญาโท แต่อยู่วัดสระเกศ ได้เป็นหัวหน้า

 

 


Put the right man on the right job นะจ๊ะ

 

 

ข่าว : มจร.
28 พฤศจิกายน 2557


 

กลับมาแล้ว !

ธงชัยกลับจากฮ่องกง

ลงเครื่องก็ตรงไปวัดปากน้ำ

รายงานสมเด็จสองต่อสอง

เสนาะ-สายอยุธยา จ้องตาเป็นมัน

 

วิสาสาปรมา ญาตี ความใกล้ชิดเป็นญาติสนิทที่สุด

 

อา..ของแบบนี้มันว่ากันไม่ได้หรอก ตอนเสนาะมีโอกาสก็ไม่เคยให้ใครแอ้มเหมือนกัน เซ็นเลื่อนขั้นตัวเองจนจำชื่อใหม่ไม่ได้ ดังนั้น วันนี้เป็นวันของธงชัย เรื่องอะไรจะให้คนอื่นมาแซง การเมืองเรื่องคณะสงฆ์ไทยนั้น มิใช่เรื่องของคุณธรรมความดีความชอบอะไรหรอก หากแต่เป็นเรื่อง "ชอบใคร-พวกใครพวกมัน" เสียมากกว่า ซึ่งก็เป็นทั้งธรรมยุตและมหานิกาย ไม่เชื่อก็ลองไปเช็คดูบรรดาบริวารว่านเครือของผู้มีอำนาจในวงการสงฆ์สิ มีใครที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะรักษาอำนาจเก่าไว้ได้มั่ง พอผู้ใหญ่ตายก็แทบจะ "ปิดสำนักงานถาวร" ไปเลย วัดสระเกศวันวานกับวันนี้นั้นเป็นละวัด ก่อนสมเด็จเกี่ยวมรณภาพนั้น ถนนทุกสายมุ่งไปวัดสระเกศ พระวัดสระเกศแทบไม่ต้องออกบิณฑบาตก็เหลือกินเหลือใช้ ข้าวปลาอาหารเดินมาหาถึงในกุฏิ แต่วันนี้ อำนาจเปลี่ยน ถนนทุกสายมุ่งสู่วัดปากน้ำ แม้แต่ถนนสายเก่า คือ "วัดสระเกศ" ก็ยังต้องปรับทิศทางไปวัดปากน้ำ ส่วนใครที่ไม่ได้ไป หรือไปไม่ได้ ก็ต้องเรียกว่า "ผู้ไร้วาสนา" ดังนั้นก็จึงไม่น่าแปลกใจอันใดว่า เหตุใด เมื่อพระผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมมรณภาพลง พระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศจึงรู้สึก "เฉยๆ" ทั้งนี้ก็มิใช่อื่นใด ตอนยังมีอำนาจวาสนาอยู่นั้น ก็เอาแต่คนใกล้ชิดเท่านั้นเอง ตายไปจึงไม่มีใครสน แต่ถึงกระนั้น ทุกวันนี้ก็ยังเห็นเดินตามกันไม่ขาดสาย สืบอำนาจยังไม่ห่วงเท่าไหร่ แต่สืบสันดานนี่สิ น่ากลัวเหลือเกิน

  

 

ข่าวจากวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ รายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าคณะภาค 10 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ซึ่งได้รับบัญชาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้เดินทางไปร่วมงานศพพระอาจารย์ใหญ่ ซิก ก๊ก กวง ประธานสงฆ์มหายานแห่งฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพฯ และเข้าถวายรายงานแก่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ตามภาพที่ปรากฏ

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
27 พฤศจิกายน 2557


 

หลักฐานอ้างอิง !

ธัมมชโยสมควรเป็นสังฆราช

 

 

เปล่าประชด แต่พูดความจริง และอ้างอิงตามถ้อยคำอันทรงคุณค่าของกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ซึ่งย้ำหนักแน่นว่า "ประเทศไทยจะขาดธัมมชโยไม่ได้" แบบว่าถ้าธัมมชโยตาย เจ้าคุณเอื้อนก็คงตรอมใจตาย เพราะหมดที่พึ่งแล้ว

อ้างอิงอื่นๆ เอาง่ายๆ แค่ว่า บรรดาพระมหาเถระระดับสมเด็จฯ รองสมเด็จฯ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ฯลฯ ซึ่งถือว่ามีวาสนาสูงส่ง และมีอำนาจในการบริหารปกครองคณะสงฆ์ไทยทั้งประเทศ "ส่วนใหญ่" ก็ยังต้องพึ่งพาธรรมกายในการจัดกิจกรรมระดับชาติ แม้แต่วัดปากน้ำเอง ซึ่งเป็นถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเป็นต้นกำเนิดของวิชชาธรรมกาย ก็ยังไม่มีความสามารถจะหล่อหลวงพ่อสดด้วยทองคำได้ ต้องรอรับหลวงพ่อสดทองคำจากวัดพระธรรมกาย ซึ่งแตกหน่อออกไปจากวัดปากน้ำ ก็สรุปว่า บรรดากรรมการมหาเถรสมาคมในยุคปัจจุบัน ก็มีฐานะเพียง "ผู้ใต้บังคับบัญชา" ของธัมมชโย เท่านั้น

เมื่อระดับสมเด็จฯ รองสมเด็จฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ก็ล้วนแต่มีอำนาจวาสนาและสติปัญญา "ด้อยกว่า" ท่านธัมมชโย ถามว่า ตำแหน่งอะไรที่ควรคู่แก่ธัมมชโย ถ้ามิใช่ "สมเด็จพระสังฆราช" แบบว่า ถึงไม่เป็นสังฆราช แต่ปัจจุบัน ธัมมชโยก็ใช้งานกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นว่าเล่น เหมือนๆ เป็นสังฆราชเสียเอง ในเมื่อไหนๆ ประเทศไทยก็ขาดธัมมชโยไม่ได้แล้ว ยกย่องขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเสียเลยเป็นไร ประเทศชาติพระศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรือง ตามที่มหาเถรสมาคมมุ่งหวัง !

 

กดที่ภาพเพื่อฟัง

ถ้อยคำอันทรงคุณค่า ของพระเดชพระคุณพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9 Ph.D) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะ กทม. และกรรมการมหาเถรสมาคม

 

 

 

กดที่ภาพเพื่อฟัง

ถ้อยคำอันทรงคุณค่า ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้มีบารมีเหนือมหาเถรสมาคม

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
26 พฤศจิกายน 2557


 

เข้าตากรรมการ !

 

พระสุเทพนำพระสวนโมกข์บิณฑบาตเมืองคอน

วัตถุประสงค์

"ช่วยเหลือทหารใต้"

หมายความว่า "ช่วยชาติ" เหมือนกัน

เหมือนธัมมชโย !

 

 

 

คู่ปรับใหม่ในคณะสงฆ์ไทย

 

ธรรมกายจัดบิณฑบาตพระล้านรูปทั่วไทยโดยอ้างว่า "ช่วยเหลือพระสงฆ์สามจังหวัดภาคใต้" ซึ่งมีเพียง 300 วัด อาหารการกินมากเกินพระจะรับไหว ก็แบ่งไปเจือจานทหารตำรวจ รวมทั้งประชาชนทั่วไป แบบว่าแจกสบายมือ นี่คือผลพลอยได้ นอกจากการนำเอา "พระพุทธรูปปางกาโม่" ไปตั้งเด่นเป็นสง่าทั่วไทย ประหนึ่งว่าเป็นพระพุทธรูปปางประจำชาติไทย

นอกจากจะไม่ยอมทำอะไรแม้แต่คิดไอเดีย มหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์ของไทย ทั้งทางด้านนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ บรรดากรรมการระดับแนวหน้า กลับเดินตามเส้นที่ "ธัมมชโย" ขีดให้เดินยังกะเด็กนักเรียนอนุบาลในฝัน ไม่เคยมีใครคิดอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนเลย มหาเถรสมาคมแทบว่าจะยกประเทศไทยให้แก่ธรรมกายไปแล้ว

แต่ ณ วันนี้ เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาในประเทศไทยแล้ว นั่นคือ การออกเดินบิณฑบาตของพระสงฆ์สวนโมกขพลาราม ของหลวงพ่อพุทธทาส นำโดย พระสุเทพ ปภากโร อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตเลขาธิการ กปปส. ซึ่งล้มล้างรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ มาหมาดๆ

แต่ก็ดังที่เห็น คือ คสช. เมื่อยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้แล้ว ถึงจะรุกในทางการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญ แต่ในด้านพระพุทธศาสนา กลับไปไม่ถูก ถูกธรรมกายบล็อกไว้ทุกเส้นทาง แม้กระทั่งปิดกรุงเทพฯตักบาตรท่ามกลางกฎอัยการศึก เพราะธรรมกายสะสมต้นทุนไว้สูงมาก อาทิเช่น มีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับวัดปากน้ำ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีกรรมการมหาเถรสมาคมและพระสังฆาธิการมากมายให้การสนับสนุน มีเงินถุงเงินถัง ที่สำคัญก็คือ มีข้าราชการเป็นลูกศิษย์ สามารถสั่งงานผ่านระบบราชการได้ รวมทั้งบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นด้านพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา ธรรมกายก็มีมากกว่าใคร

มองแค่นี้ก็แทบจะฟันธงได้แล้วว่า ไม่มีใครต้านทานธรรมกายได้แล้ว ขืนใครยืนขึ้นต้านก็ต้องล้มทั้งยืน สู้ทำตัวเป็นต้นหลิวลู่ลมไปตามยถากรรมของชาติบ้านเมืองไม่ดีกว่าหรือ ศาสนามิใช่ของเราคนเดียว  ดังนั้นจะโชว์ออฟไปทำไม ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นมีใครต้าน

บทบาทของพระสุเทพในตอนแรกบวชนั้น เมื่อนำคณะ กปปส. เข้าไปทำพิธีบวชในสวนโมกข์ ก็ถูกวิจารณ์หนัก ว่าทำวิปริตไปจากแนวทางของหลวงพ่อพุทธทาส ผู้เริ่มสร้างสวนโมกข์ ต่อจากนั้น ไม่ว่าจะไปทำอะไรที่ไหน พระสุเทพเป็นต้องมี "แฟนพันธุ์แท้" คอยตามจิกตามตีไปตลอดทาง

แต่มาวันนี้ วันที่พระสุเทพยกทัพพระสวนโมกข์ 130 กว่ารูป เข้าสู่นครศรีธรรมราช ออกบิณฑบาตช่วยชาติ ก็เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นในประเทศไทย คือ มีผู้คิดช่วยชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาธรรมกาย นำโดยคณะสงฆ์กลุ่มเล็กๆ ที่ชื่อว่า "สวนโมกข์" และมีผู้นำที่ชื่อว่า พระสุเทพ ปภากโร

การประกาศ "บิณฑบาตช่วยชาติ" ของพระสุเทพในครั้งนี้ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการปลุกพุทธศาสนิกชน ในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ให้ลุกขึ้นมา "พึ่งพาตนเอง" หมายถึงว่า ไม่ต้องพึ่งธรรมกาย ก็สามารถช่วยชาติได้

หากโครงการนี้จุดติด พระสุเทพขยายโครงการผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ก็คิดว่าจะสามารถสร้างแนวร่วมได้มากมาย และอาจจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้โครงการของธรรมกาย ซึ่งมีทุนหนา และสั่งสมแต้มมายาวนาน

พระสุเทพจะกลายเป็น "เดอะฮีโร่" หรือไม่ ก็อยู่ที่โครงการช่วยชาตินี่เอง ถ้าทำตรงนี้สำเร็จ พระสุเทพก็จะยิ่งใหญ่ ไม่แพ้..พุทธทาส !

 
 

 

พระสุเทพ นำพระวัดสวนโมกข์ 137 รูป เดินเท้ารับบิณฑบาตชาวนครศรีธรรมราช ระยะทาง 3 กม. พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ 3 จว.ชายแดนใต้ ...

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 23 พย.2557 พระสุเทพปภากโร หรือพระสเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนำ กปปส. และพระลูกวัดสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 137 รูป ได้เดินทางโดยรถบัสจำนวน 3 คัน มารับบิณฑบาตจากชาวนครศรีธรรมราช โดยเริ่มเดินเท้าเปล่าจากบริเวณหน้า สนง.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปตามถนนสายราชดำเนิน มุ่งหน้าไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นระยะทาง 3 กม. ซึ่งตลอดระยะทางได้มีชาวบ้าน และ อดีต ส.ส.พรรค ประชาธิปัตย์ ออกมารอตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ข้าวของ อาหารแห้ง ที่ชาวนครศรีธรรมราช ใส่บาตรพระสุเทพ จำนวนเต็ม 1 คันรถยีเอ็มซี ทางพระสุเทพฯ ได้ส่งมอบต่อให้กับทหารกองทัพภาคที่ 4 ส่งไปช่วยเหลือให้กับกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป จากนั้นพระสุเทพปภากโร และคณะสงฆ์ ได้เข้าฉันเพล ที่ศาลา 100 ปี ก่อนเข้านมัสการพระเทพวิยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาคที่ 16-17 และเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ก่อนเดินทางกลับวัดสวนโมกขพลารามต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทุกวันอาทิตย์ชาวนครศรีธรรมราช จะมีการนัดหมายกันทำบุญตักบาตรที่บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ 'สบายวันอาทิตย์นั่งฟุตปาธตักบาตร หนุนพระบรมธาตุเจดีย์สู่มรดกโลก ซึ่งวันอาทิตย์นี้ พระสุเทพปภากโร เดินทางมาเดินรับบิณฑบาตด้วย

 

ข่าว : ไทยรัฐ
26 พฤศจิกายน 2557


 

FIRST TIME !

เปิดสอบบาลีในอเมริกาเป็นครั้งแรก

มหาเถรสมาคม-แม่กองบาลี อนุมัติ

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ ปฏิบัติ

 

 


 

สหรัฐอเมริกา สำนักเรียนบาลีใหญ่ที่สุดในโลก

50 รัฐ รวมเป็นสำนักเรียนเดียว

 

ข่าวจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาเถรสมาคม โดยการเสนอของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง ได้อนุมัติโครงการ "สอบบาลีในประเทศสหรัฐอเมริกา" โดยกำหนดให้สหรัฐอเมริกา เป็น "สำนักเรียนบาลีนอกประเทศ" เป็นแห่งแรก และเริ่มสอบบาลีเป็นปีแรก ในวันที่ 6-10 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่วัดไทยลอสแองเจลิส หรือวัดไทยแอลเอ รัฐแคลิฟอร์เนีย

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา สมัครเข้าสอบบาลีกันอย่างคับคั่ง ตามจำนวนที่ทางสมัชชาสงฆ์ไทยได้รายงานไปเมื่อสองปีก่อน ว่ามีพระธรรมทูตประสงค์จะศึกษาและสอบบาลีต่อเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 รูป จึงเห็นสมควรขอเปิดสอบบาลีในสหรัฐอเมริกาดังกล่าว

ทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จึงแจ้งมายังบรรดาพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา ทุกรัฐและทุกวัด ที่มีความประสงค์จะสอบบาลีในปีนี้เป็นรุ่นแรก และเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ ขอให้รีบสมัครสอบด่วน ภายในวันที่ 6 ธันวาคม ศกนี้

สำหรับขั้นตอนต่อไปนั้น ทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กำลังพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนจำนวนมาก หากสองโครงการนี้สำเร็จ ก็จะเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืน

 

 


 
 
 
 อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
24 พฤศจิกายน 2557

ประมวลข่าวพระคึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง

 

 

 


ประมวลข่าวการมรณภาพ


สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ไพบูลย์ ภูริวิปุโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย

อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
23 มีนาคม 2557

 

ชุดที่ 1 : ชุดที่ 2 :  ชุดที่ 3 :  ชุดที่ 4 : ชุดที่ 5

ชุดที่ 6 : ชุดที่ 7 : ชุดที่ 8 : ชุดที่ 9 : ชุดที่ 10


กดแต่ละชุดเพื่อชม

 

ภาพหมู่การประชุมพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

กดที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่ ขนาด 4000 PC


 

ภาพประวัติศาสตร์
พระธรรมทูตไทยใน 4 ทวีป
 

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่ ขนาด 2000 PC

การประชุมพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป
วันที่
23-25 สิงหาคม 2557

ชุดที่ 01 : ชุดที่ 02 : ชุดที่ 03 : ชุดที่ 04 : ชุดที่ 05 : ชุดที่ 06 : ชุดที่ 07


 

ชมภาพชุดในงานวัดนวมินทรราชูทิศ USA.

ชุดที่ 01 : เปิดวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน ยูเอสเอ

ชุดที่ 02 : ไผเป็นไผ ในบอสตัน 2014

ชุดที่ 03 : โรงพยาบาลเมาท์ ออเบิร์น 9 มิถุนายน 2557
ชุดที่ 04 : พิธีเปิดการประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ
ชุดที่ 05 : เปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ชุดที่ 06 : ทัพสื่อมวลชนไทยบุกนครบอสตัน รายงานข่าวการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ชุดที่ 07 : ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วันที่ 02
ชุดที่ 08 : ผลการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2557
ชุดที่ 09 : บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ชุดที่ 10 : พระสงฆ์ 400 รูป สวดพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ณ โรงพระอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน

 

ภาพชุดรรมยาตราเดินป่าบอสตัน

 

ธรรมยาตรา ชุดที่ 01 ธรรมยาตรา ชุดที่ 02 ธรรมยาตรา ชุดที่ 03
ธรรมยาตรา ชุดที่ 04 ธรรมยาตรา ชุดที่ 05 ธรรมยาตรา ชุดที่ 06
ธรรมยาตรา ชุดที่ 07 ธรรมยาตรา ชุดที่ 08 ธรรมยาตรา ชุดที่ 09

 

 

การประชุมสมัยวิสามัญสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและงานวันมหารำลึก

ณ วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค 8-9 กันยายน 2555

 

 


 

 

ภาพงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.7)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป
อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
10-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

 

วันมหารำลึก ปีที่ 23

วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพงานวันมหารำลึก ปีที่ 23

ประมวลข่าวเณรคำ

(กดที่ภาพเพื่อชม)


 

แฟ้มข่าวอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

อ่านข่าวเก่าที่เคยนำเสนอในอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553 : 2554 : 2555 : 2556 : 2557

 

YANTRA TODAY
(กดที่ภาพเพื่อชม)


 


เยี่ยมวัดบ้านไร่-ไหว้หลวงพ่อคูณ
กับอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะดอทคอม

กดที่ภาพด้านล่างเพื่อชม

01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34    

 

ตอนที่ 01
ลอนดอน 2012

ตอนที่ 02
มหาโบสถ์แห่งลิชฟิลด์

ตอนที่ 03
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด

ตอนที่ 04
วัดพุทธปทีป

ตอนที่ 05
ลอนดอนอาย

ตอนที่ 06
British Museum

ตอนที่ 07
ห้างแฮรอดส์

ตอนที่ 08
Tower Bridge

ตอนที่ 09
London Sightseeing

ตอนที่ 10
London To Paris

ตอนที่ 11
หอไอเฟล (1
)

ตอนที่ 12
หอไอเฟล (2)

ตอนที่ 13
หอไอเฟล (3)

ตอนที่ 14
ปารีส 360 องศา

ตอนที่ 15
เยี่ยมหน้าต่างหอไอเฟล

ตอนที่ 16
TROCADERO

ตอนที่ 17
Water Tour

ตอนที่ 18
Musée du Louvre

ตอนที่ 19
MONA LISA

ตอนที่ 20
เทพีวีนัส

ตอนที่ 21
ทอดน่องในลูฟวร์

ตอนที่ 22
หอสมุดแห่งชาติมิตแตรองต์

ตอนที่ 23
ลา เดฟ็องซ์ (La De'fense)

ตอนที่ 24
Arc de Triomphe

ตอนที่ 25
เหนือประตูชัย

ตอนที่ 26
แวร์ซาย (1)

ตอนที่ 27
แวร์ซาย (2)

ตอนที่ 28
แวร์ซาย
(3
)

ตอนที่ 29
แวร์ซาย (4)

ตอนที่ 30
แวร์ซาย (5)

ตอนที่ 31
GENEVA
(1)

ตอนที่ 32
GENEVA (2
)

ตอนที่ 33
GENEVA (3
)

ตอนที่ 34
Lausanne-Zurich

ตอนที่ 35
วัดศรีนครินทรวราราม

ตอนที่ 36
ป้อมยามเมืองลูเซิร์น

ตอนที่ 37
ตลาดน้ำเมืองลูเซิร์น

ตอนที่ 38
กลับปารีส

ตอนที่ 39
ROME (1
)

ตอนที่ 40
ROME
(2)

ตอนที่ 41
ROME (3)

ตอนที่ 42
ROME (4)

ตอนที่ 43
ROME (5)

ตอนที่ 44
Inside Vatican (1)

ตอนที่ 45
View of Rome

ตอนที่ 46
Inside Vatican (2)

ตอนที่ 47
หลังคาวาติกัน

ตอนที่ 48
OUTSIDE VATICAN

ตอนที่ 49
THE COLOSSEUM

ตอนที่ 50
หินอ่อนโคลอสเซียม

ตอนที่ 51
ROME TO PARIS

ตอนที่ 52
NOTRE-DAME DE PARIS

ตอนที่ 53
หมู่บ้านศิลปะ

ตอนที่ 54
พระราชวังฟงแตนโบล

 

 

 


 

สงฆ์ไทย Vol.01

หนังสือเล่มแรกของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

(กดที่ภาพหรือที่ข้อความเพื่อชม)

 

คณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.2557-2559

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

 

ข่าวสารสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา


 

 

หนังสือเล่มแรกของ มจร. ที่ชาว มจร. หลายท่านไม่เคยเห็น

(กดที่ภาพเพื่อเข้าชม)

 

 

 

หมายเหตุอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

 

ข้อแลกเปลี่ยนของชาวพุทธไทย

บวชพระล้านรูป แลกกับ พระนิพพานเป็นอัตตา
ท่องพุทธวจนะล้านคน แลกกับ ตัดปาติโมกข์เหลือเพียง 150 ข้อ

(กดที่ภาพเพื่ออ่าน)

 

>> กดตรงนี้เพื่ออ่านบทความเพิ่มเติม <<

 

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 1-17 พ.ศ.2538-2554
(กดที่ภาพเพื่อชมประวัติ)

อนุสรณ์มหาจุฬาฯ ครบรอบ 9 ปี
 

นานาสาระจากอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

ธรรมวาไรตี้
หนังสือเล่มแรก ของพระมหานรินทร์  นรินฺโท

พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2548

วางจำหน่ายแล้วที่ร้านนายอินทร์ จุฬาฯบุ๊ค ซีเอ็ด และอื่นๆ ทั่วไทยและทั่วโลก

ธรรมฮิสตอรี่
หนังสือเล่มที่สอง ของพระมหานรินทร์ นรินฺโท

พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2549

วางจำหน่ายแล้วที่ร้านนายอินทร์ จุฬาฯบุ๊ค ซีเอ็ด และอื่นๆ ทั่วไทยและทั่วโลก

 

 

 

 

You Are Visitor No.-

 

drupal stats

Since : February 20, 2009

 

เรายินดีน้อมรับความคิดเห็นและคำชี้แนะจากทุกท่าน

Editor : peesang2555@hotmail.com

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264